ឱកាសការងារ

Graphic Designer

on .

Job Description

1. Scope of working:   Graphic Designer is responsible for Control/manage and innovate new ways in designing artworks for company’s advertisement.

2. Duties & responsibilities:

 - Design artworks required by the company such as: Newspaper, Magazine, Billboard, Banner Leaflet, Poster, Booklet,Folder, Backdrop, Mock up house sign, Business card, Desk & Wall Calendar, X-stand & I-stand, Fence , Diary book,Parking Sign, T-Shirt & Cap, Safety sign Traffic Sign, Umbrella & Parasol, Post Card, Envelope
- Prepare and send artworks to printing house
- Selecting proper materials for publishing
- Check the quality of finished artworks from printing house
- Decorate and photograph mocking house and edit pictures for certain use
- Checking over installment and sign at each construction sites
- Preparing and checking every design artworks for advertisement through
- Operating company’s sport filming smoothly such as: cooperative plan, leaflet, billboard, banner, find
  new concept for design layout
- Recheck signs and other banners.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Master/Bachelor degree in Information Technology or other relevant fields;
- At least 1 years of working experience;

- Knowledge of principles of design, color theory and page layout;
- Familiar with printing and digital techniques and procedure;

- Professional in Adobe Photoshop, adobe Illustrator, Adobe Indesign, Google Sketch up;
- Be able to use Auto Cade , 3D Max, Sony Vegas , Adobe Premier is better;

- Analytical, Creative and planning ability;
- Able to work independently or as part of a team;

- Strong attention to detail and excellent organizational skills;
- Good oral and written both English and Khmer communication skills;

- Good Communication, friendly, flexible, honestly, hard-working, and be able to work under pressure.

4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

 - Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  - Graphic Designer is based in Head Office of Borey Peng Huoth, Department of Graphic Design.  

6. Relationship:

  -  Graphic Designer works under supervision & reports directly to Deputy Graphic design Manager. 

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special price for house loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789