ឱកាសការងារ

Finance Manager

on .

Job Description

1. Scope of working:  Finance Manager is responsible in financial analysis such as forecasting, budgeting, engaging in cost reduction analysis, and reviewing operational performance.

2. Duties & responsibilities: 

- Monitor and interpreting cash flows and predicting future trends
- Formulate strategic and long-term business plans
- Research and reporting on factors influencing business performance
- Develop financial management mechanisms that minimize financial risk
- Review company financial reports and conducting reviews and evaluations for cost-reduction
  opportunities
- Manage a company's financial accounting, monitoring and reporting systems
- Liaise with auditors to ensure annual monitoring is carried out
- Produce accurate financial reports to specific deadlines
- Keep abreast of changes in financial regulations and legislation.
- Prepare financial statements, company’s budget, business activity reports, and forecasts
- Analyze costs, pricing, variable contributions, sales results and the company’s actual performance  
  compared to the business plans.
- Oversee operations of the finance department, set goals and objectives, and design a framework for
  these to be met.
- Correspond with various other departments, discussing company plans and agreeing on future paths 
  to be taken.
- Control financial position, performance, cash flow and budgeting within the entity.
- Manage financial transactions, ie. AP, AR, and inventory control.
- Assess and mitigate financial risk management and initiate plans. 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Master or bachelor's degree in Accounting, Finance, Economic or other relevant field;
- At least 5 years of working experience;
- Extensive understanding of financial trends both within the company and general market patterns;
- Computer literacy in MS. Office, Internet and Email, Finance or Accounting Software;
- Be able to manage, guide and lead employees to ensure appropriate financial processes are being used;
- Solid understanding of financial statistics and accounting principles;
- Knowledge of all statutory legislation and regulations;
- Good in speaking and writing both English and Khmer;
- Strong interpersonal, communication and presentation skills;
- Strong attention to detail and excellent organizational skills;
- Be a problem solver, able to work under pressure with high responsibility;
- Be able to lead and motivate others.

   4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

  -  Finance Manager: is based at Head office of Borey Peng Huoth, Department of Finance.

6. Relationship:

  -  Finance Manager: works under supervision & reports directly to Finance Director.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789