ឱកាសការងារ

Quantity Surveyor

on .

Job Description

1. Scope of working:  Quantity Surveyor is responsible for both the outline and detailed estimate of the project cost and or a particular element thereof, based on drawings issued by the Design Department. Moreover, they will liaise with both the Design Department and the Construction Team that estimates (Barem’s) are being issued and released in line with the project “Barem” schedule.

2. Duties & responsibilities: 

 - Able to prepare OME (Order of Magnitude Estimate) based on the drawings issued by the Design
   Department.
- Prepare the detailed MTO’s (quantity take‐off) from drawings issued by the Design Department.
- Ensure the MTO’s is built up methodically, in sufficient detail and in accordance with good estimating
  practice.
- Able to assess cost affects when changes to the project occur; delays, variations and change orders.
- Able to prepare a statement of final account (records the actual cost of all sections of the project).
- Other tasks assign by Manager.


Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Master or bachelor's degree in Civil Engineering or other relevant field;
- Be able to understand of MEPF, Architectural & Interior Services;
- Practical / hands‐on experience in Quantity Surveying / Estimating of EPC building projects of at least 5
  years;
- Extensive knowledge of ACAD, REVIT & MS‐Office.
- Good interpretation and understanding of each project scope & estimation with respect to execution of
  project;
- Good interpretation and understanding of Architectural, C&S, MEPF, Interior and Landscaping design
  drawings (both in
hard & soft copy  formats);
- Good in speaking and writing both English and Khmer;
- Self‐directed and highly‐motivated;
- Able to work in a fast‐paced and deadline‐driven environment;
- Detail‐oriented, dependable and trustworthy;
- Able to work under pressure and within tight working schedules.

   4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

- Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Workplace:

 - Quantity Surveyor: is based at Head office of Borey Peng Huoth, Department of Project Management.

6. Relationship:

  -  Quantity Surveyor: works under supervision & reports directly to Project Management Coordinator.

7. Salary and Benefit:

- Salary (Negotiable)
- Lunch
- Up to 300% annual incentive
- Annual Salary Increment
- Annual Staff Party
- Annual Trip
- Education Sponsorship
- Internal and External Training
- Special Price for House Loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789