ឱកាសការងារ

Chief Teller

on .

Job Description

1. Scope of working:  Chief Teller: to reviews, checks, and ensures the daily activities of the tellers are performed in a timely, accurate and courteous manner. Balances each day's transactions and verifies cash totals to make sure no error is made. 

2. Duties & responsibilities:

- Supervise teller staff, assisting in the coaching,training and the development of tellers.

- Assumes responsibility for the efficient, effective and accurate performance of teller functions 

- Be able to assist/advise teller to do good performance with customer 

- Training all new teller and ensuring they meet customer service standards 

- Manage customer relations and customer issues by addressing problems and concerns and obtaining feedback and resolving issues. 

- Submit business reports on time and accurate. 

- Verify cash held with cash record 

- Prepare statement after closing the day’s business 

- Other tasks assigned by Deputy Finance Director.

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- A master/bachelor's degree in Accounting or a relevant skills; 

- 3 or more years of work experiences of management level and at the same position; 

- At least 1 year experience in leadership position with team management/ direct staff supervision skill; 

- Computer literacy especially MS Office, Accounting System; 

- Knowledge of accepted accounting practice and principles; 

- Strong attention to detail and excellent organizational skills;

- Good oral and written both English and Khmer communication skills;

- Good negotiation skills, interpersonal skills;

- Be friendly, flexible, honestly, hard-working, and be able to work under the pressure.

4. Working Days and Hours:

-      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

-      -  Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

5. Working place:

  - Chief Telleris based at Head office of Borey Peng Huoth, Finance Department.  

6. Relationship:

  -  Chief Teller works under supervise & report directly to Deputy Finance Director.

7. Salary and Benefit:

Competitve Salary

Lunch 

13th month Salary 

- 0% - 300% annual incentive

- Annual Salary Increment

- Annual Staff Party

- Annual Trip

- Education Sponsorship

- Internal and External Training 

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789