ឱកាសការងារ

Architect

on .

Job Description

1. Scope of working: Architect is responsible for developing and designing construction project.

2. Duties & responsibilities:

- Involving in designing new building,

- Ensure that project designing matches the needs and are functional,

- Regular site visit to check on construction progress, producing detail drawings. 

- Dealing with problems that might come up during construction process, 

- Extra claims raise by direct manager. 

 

Job Requirements

3. Qualification & requirement:

- Hold a Bachelor/Master Degree in Architecture and other equivalent degree;

- At least 1 year of working experience in similar position;

- Be able to draw the structure with useful application (2D, 3D, 3D Max, Sketch up, Google Sketch

  up,Modeling and V-Ray, Adobe Photoshop and MS Office);

- Be able to organize the project;

- Have a logical, analytical and creative approach to solve the problems;

- Good presentation skills;

- Good oral and written in English ;

- Good negotiation skills,communication skill, interpersonal skills, and problem solving skills;

- Be friendly, flexible, honest, hard-working, and be able to work under pressure. 

 

4. Working Days and Hours:

      - Monday to Saturday:   8:00am to 12:00pm & 1:00pm to 5:00pm

  -  Lunch time:                  12:00pm to 1:00pm

 

5. Workplace:

  - Architect is based at Head office of Borey Peng Huoth, the department of Architectural.

 

6. Relationship:

  -  Architect works under supervision & report directly to Design Manager. 

 

7. Salary and Benefit:

 - Salary (Negotiable)
 - Lunch

 - Up to 300% annual incentive
 - Annual Salary Increment
 - Annual Staff Party
 - Annual Trip
 - Education Sponsorship
 - Internal and External Training
- Special price for House loan

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789