ទម្រង់ពាក្យសំុ

  Select file


  ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស
  Mr. IM Phanna
  លេខទូរស័ព្ទ៖ 092 77 99 32


  ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

  បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

  Facebook
   Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

  ទីតាំងការិយាល័យ

  អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
  ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
  អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
  អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

  ទំនាក់ទំនង
  (+855) 15 90 6789