ទំនាក់​ទំនង​
 • (+៨៥៥) ១៦ ៥៩៦ ៧៨៩

  (+៨៥៥) ១៧ ៥៩៦ ៧៨៩

  (+៨៥៥) ៩៨ ៥៩៦​ ៧៨៩

អ៊ីម៉ែល​
សំនួរ​ និង​ចំលើយ​

បុរី​ ​ប៉េង ​ហួត ​សូមផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ​ជា​មួយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ត្រឹម​តែ0.75 ភាគ​រយ​ ជា​មួយ​ជម្រើស​ជា​ច្រើន​រួមមាន​វីឡា​ឃីង​ វីឡា​ឃ្វីន​ វីឡា​រ៉ូ​ហ្សា​ណា​ វីឡា​ចា​ស្មីន​ណា ​វីឡា​ភ្លោះ​ វីឡា​កូន​កាត់​ ​ហ្សប​ហោស៍​ និង​ល្វែង​ទំនើប​ ​។

គម្រោង​
 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាណេតឈឺរ៉ល

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាផ្លាទីនីម រ៉ូសាតូ

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាជូមីរ៉ាហ៍

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាប៉ូឡារីស

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាព្រីមៀរ៍

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាខ្វតធឺរៀ

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាអិតធឺណល

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាផ្លាទីនីម មឺហ្គឺរៀន

 • បុរី ប៉េង ហួត
  ដឹស្តាផ្លាទីនីម ហឺមីនឹស៍